Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук

Фен-клуб: heat ledger

User Avatar

User Avatar

Хийт Ledger биография


Name : Име: Heath Ledger Хийт Ledger

Birth Name : Раждане Име: Heathcliff Andrew Ledger Heathcliff Андрю Ledger

Profession : Професия: Actor Актьор

Date of Birth : Дата на раждане: April 4, 1979 4-ти април 1979 година

Place of Birth : Място на раждане: Perth, Western Australia, Australia Пърт, Западна Австралия, Австралия

Date of Death : Датата на смъртта: January 22, 2008 22-ри януари 2008

Place of Death : Място на смъртта: New York City, New York, USA Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ

Reason of Death : Причина за смъртта: Drug overdose Предозиране на наркомании

Height : Височина: 6' 1'' 6 '1''

Education : Образование: Guilford Grammar School Guilford граматика училище

Nationality : Националност: Australian Австралийски

Claim to fame : Заявяване на славата: as Gabriel Martin in 'The Patriot' (2000) като Габриел Мартин във "В" Патриотичния "(2000)

Nickname : Псевдоним: Heathy Heathy

Хийт Ledger Тривия
Had a premature death at age 28. Имаше преждевременната смърт на 28 годишна възраст. Was found dead at 3:26 pm in his fourth-floor apartment at 421 Broome Street in the SoHo neighborhood of New York City on January 22, 2008, as the NY police reported, due to drug overdose. Беше намерен мъртъв в 3:26 часа в четвъртия етаж в апартамент 421 Broome Street в Сохо квартал на Ню Йорк На 22 януари 2008 г., като Ню Йорк полицията съобщават, дължаща се на свръхдоза наркотици.


Heath Ledger and his sister are named after the two main romantic characters of the Emily Brontë novel, "Wuthering Heights". Хийт Ledger и сестра му са кръстен на две основни романтични герои на романа Емили Бронте, "Wuthering Heights".


Dated costar Lisa Zane while they were filming "Roar" (1997). Дата costar Лиза Zane, докато те са били заснемане "рев" (1997).


Concentrated on drama and sports in school. Концентрират върху драмата и спорт в училище. When asked to choose between the two, he picked drama. Когато се иска да избера между двете, той бере драма. Attended a private all-boys school called Guildford Grammar. Преминал всички момичета частно училище, наречена Guildford граматиката.


Auditioned for the part of Max on the TV show "Roswell" (1999). Auditioned за част от Макс на телевизионното шоу "Roswell" (1999). However, the show was originally developed for Fox and since he had already starred in "Roar" (1997), which was unsuccessful for Fox, they did not want to hire him. Въпреки това, показват, първоначално е бил разработен за Fox и тъй като той вече е звезда в "рев" (1997), което бе неуспешно за Fox, те не искат да го наемат.


Has three sisters: Kate Ledger, and half sisters Olivia Ledger and Ashleigh Bell. Има три сестри: Кейт Ledger, а другата половина сестри Olivia Ledger и Ashleigh Бел.


Mother is Sally and father is Kim. Майката е Sally и баща е Ким.


Named one of People Magazine's 50 Most Beautiful People in 2001. Носи името на една народна Списание на 50 най-красиви хора в 2001 година.


Dated Heather Graham. Дата Хедър Греъм. [October 2000 - June 2001] [Октомври 2000 - юни 2001]


Was a part of the Kalamunda Field Hockey team back in 1990 in his native country of Australia. Е част от Kalamunda атлетика Хокей екип обратно през 1990 г. в родния си страна на Австралия. His father, Kim Ledger, was the president of the team from 1990-1992. Баща си, Ким Ledger, е президент на отбор от 1990-1992.


Was a men's-fashion judge at the Melbourne Cup Carnival in November 2001. Е men's-модни съдия в Мелбърн Купа Карнавал през ноември 2001 година.


Shares a birthday with Hugo Weaving. Акциите рожден ден с Хюго Уийвинг.


Was originally set to star in Oliver Stone's Alexander (2004) before Colin Farrell took over the role. Първоначално е бил определен за звездата на Оливър Стоун на Александър (2004), преди да Колин Farrell пое ролята.


Was considered for the role of Kar in Bulletproof Monk (2003) but eventually turned it down. Беше счетено за ролята на Карвай в бронирани Монк (2003), но в крайна сметка я превърнаха надолу. The role later went to Seann William Scott. Ролята по-късно заминава за Seann Уилям Скот.


Dated Naomi Watts (August 2002 - May 2004) Дата Naomi Watts (август 2002 - май 2004)


He and Naomi Watts broke up for the 2nd time, April 2004. Той и Naomi Watts скъсах за 2-ри път, април 2004 година.


Born on the same day as American Pie (1999) star Natasha Lyonne. Роден е на същия ден, American Pie (1999) звезда Наташа Lyonne.


Worked with Orlando Bloom in Ned Kelly (2003). Работил с Орландо Bloom в Бандата на Кели (2003). Ledger worked with Scottish actor James Cosmo in The Four Feathers (2002). Ledger работи с шотландски актьор Джеймс Космо в четирите Пера (2002). Both Bloom and Cosmo worked together in the movie Troy (2004). И двете Bloom и "Космо работили заедно във филма Троя (2004).


Was named "the new Matt Damon" in Josie and the Pussycats (2001). Е наречена "новата Мат Деймън" в Josie и Pussycats (2001). They now act side by side in The Brothers Grimm (2005) Те сега действат рамо до рамо в Братя Грим (2005)


Most of his wardrobe is designed by his friend Shem. По-голямата част от гардероба си е проектирана от негов приятел Shem.


Is of Irish and Scottish ancestry То на ирландски и шотландски рода


Starred in 3 films which screened at the 2005 Venice Film Festival. Звезда в 3 филма, които проверяват най-2005 Венеция Филм Фест. They included Brokeback Mountain (2005), The Brothers Grimm (2005) and the out-of-competition Casanova (2005). Те са включени Brokeback Планина (2005), Братя Грим (2005) и изложени на конкуренция Casanova (2005).


Fiancée Michelle Williams gave birth to daughter Matilda Rose Ledger on 28 October 2005, who weighed in 6 lb, 5 oz. Fiancée Мишел Уилямс става основа за дъщеря Matilda Rose Ledger на 28 октомври 2005 г., които се претеглят в 6 lb, 5 унция.


Met Michelle Williams on the set of Brokeback Mountain (2005). Изпълнен Мишел Уилямс за набор от Brokeback Планина (2005).


Was selected in the State U17 squad in field hockey and was touted as one of the up and coming young stars, but chose to pack it in and try to make a career out of acting. Беше избрана в "Държавен U17 имената в областта, хокей и е комисионер като една от младите и следващите звезди, но избра да пакет за нея и се опита да направи кариера от действащ.


Jake Gyllenhaal is the godfather of his daughter Matilda. Джейк Джиленхол е кръстникът на дъщеря си Matilda.


Was mentored by, lived with, and is very good friends with Martin Henderson. Was от mentored, живели, и е много добър приятел с Мартин Хендерсън.


Invited to join AMPAS in 2006. Поканени да се присъединят към AMPAS през 2006 година.


Is the first non-American actor to portray the Joker. Е първият не-американския актьор да се илюстрират на Джокер.


Set to star in Baz Luhrmann's pre-WWII drama, but backed out to play The Joker in The Dark Knight (2008). Настройка за звезда в Baz Luhrmann на предприсъединителните WWII драма, но подкрепени, за да играе в Joker Тъмният рицар (2008).


Busy Philipps is the godmother of his daughter Matilda. Зает / а Philipps е godmother на дъщеря си Matilda.


When he was cast as The Joker in The Dark Knight (2008), rumors circulated that his Brokeback Mountain (2005) cast mate Jake Gyllenhaal would be playing district attorney Harvey Dent. , Когато той е бил подадените като Joker в Тъмният рицар (2008), разпространяват слухове, че неговият Brokeback Планина (2005), подадени в продължение на Джейк Джиленхол ще се играят районния адвокат Харви ДЕНТ. Instead, Jake's sister Maggie Gyllenhaal was cast as assistant DA Rachel Dawes. Вместо това, Джейк Джиленхол на сестра базата е подадените като асистент-DA Рейчъл Dawes.


Dropped out of Australia (2008) to do The Dark Knight (2008). Отпаднала от Австралия (2008) да го Тъмният рицар (2008).


Is one of seven godparents of Elizabeth Hurley's son Damien. Е една от седем godparents на Елизабет Хърли син Деймиън.


Called off his engagement to Michelle Williams in September 2007. Призовава на разстояние от неговия ангажимент към Мишел Уилямс през септември 2007.


Choosen by Empire Magazine as one of the 100 Sexiest Movie Stars in the world (#79) 2007. Избран от списание империя като един от 100 филма сексапилни звезди в света (# 79) 2007.
Heath Ledger Detailed Biography Хийт Ledger подробна биография
Heath Ledger was born as Heathcliff Andrew Ledger. Хийт Ledger е роден, както Heathcliff Андрю Ledger. he was born on April 4, 1979, and passed away on January 22, 2008, prematurely, at age 28. Той е роден на 4-ти април 1979 година, и премина далеч На 22 януари 2008 г., преждевременно, на 28 годишна възраст. Heath Ledger was an Academy Award-nominated Australian actor. Ledger Хийт бе един "Оскар"-директори, австралийски актьор. After appearing in television roles during the 1990s, Heath Ledger developed a Hollywood career. След като се появяват по телевизията по време на роли от 1990 г., Хийт Ledger разработи Холивуд кариера. He starred in both critical and financial successes, including The Patriot, Monster's Ball, and Brokeback Mountain, and completed the role of The Joker in the forthcoming The Dark Knight. Той звезда и в двете критични и финансови успехи, включително на "Патриотичния, Monster на топката и Brokeback планина, както и попълнен ролята на Joker в предстоящите Тъмният рицар. Ledger died in New York City on January 22, 2008. Ledger почина в Ню Йорк На 22 януари 2008.

Heath Ledger was born in Perth, Western Australia, the son of Sally Ledger Bell (née Ramshaw), a French teacher, and Kim Ledger, a race car driver and mining engineer. Хийт Ledger е роден в Пърт, Западна Австралия, син на Sally Ledger Бел (née Ramshaw), един френски учител, и Ким Ledger, една раса автомобила и водача, минния инженер. Ledger's mother is descended from the Clan Campbell of Scotland and his father comes from a family known in Perth for their ownership of the Ledger Engineering Foundry. Ledger на майката е произхожда от клана Campbell на Шотландия и баща му идва от семейството си в Пърт за собствеността на Ledger Инженеринг Foundry. Heath (Heathcliff) and his sister Katherine were named after the two main characters in Emily Bronte's Wuthering Heights. Хийт (Heathcliff) и сестра му Катрин бяха кръстен на две главни герои в Емили Бронте на Wuthering Heights. The Sir Frank Ledger Charitable Trust was named after his great-grandfather. В сър Франк Ledger Благотворителен тръст е кръстен-големия му дядо. Ledger attended Guildford Grammar School, where he had his first acting experiences, starring in a school production as Peter Pan at age 10. Ledger присъстваха Guildford Граматика училище, където е първата му действа опит, със училище в производството, както Peter Pan на възраст 10.

At sixteen, Heath Ledger sat for early graduation exams, and left school to pursue an acting career with girlfriend Jenna Sorrell. На шестнадесет, Хийт Ledger съб за ранно дипломирането изпити, напуснали училище и да преследват кариера, като действа с приятелката Джена Sorrell. With his best friend, Trevor DiCarlo, Ledger made the cross-country drive to Sydney. С най-добрия си приятел, Тревор DiCarlo, Ledger, направени от моментното страната, устройството на Сидни. Heath Ledger returned to Perth for the TV series Sweat (1996), in which he played a gay cyclist. Хийт Ledger върнати Пърт за ТВ сериал пот (1996), в която той играе гей колела.

In 1996, prior to his film debut in the 1997 Australian movie Blackrock, Heath Ledger was involved in the short lived Fox Broadcasting Company fantasy-drama Roar. През 1996 г., преди да си дебют през 1997 г. на австралийския филм Blackrock, Хийт Ledger участва в краткосрочен живели Fox медии Компанията фентъзи-драмата рев. In 1999, Ledger starred in the teen comedy 10 Things I Hate About You and also had the lead role in the acclaimed Australian movie Two Hands, directed by Gregor Jordan. През 1999 г. Ledger звезда в международен комедия 10 неща I Hate за вас, а също и имаше водеща роля в австралийския филм на съпруга й. Две ръце, режисьор Грегор Йордания.

From 2000 to 2005 he starred in The Patriot, Monster's Ball, A Knight's Tale, The Four Feathers, Ned Kelly, The Order, and The Brothers Grimm. От 2000 г. до 2005 г. със звезда в "Патриотичния, Monster на топка, кон приказка, четирите пера, Бандата на Кели, редът и Братя Грим. In 2001, Heath Ledger won a ShoWest Award for the Male Star of Tomorrow based on his performance in The Patriot, and worldwide release of A Knight's Tale. През 2001 г. Хийт Ledger спечели наградата за ShoWest Мале звезда на утрешния ден въз основа на неговото изпълнение в "Патриотичния, и по света съобщение на кон приказка. In 2003, he was named one of Australian GQ's Men of the Year for acting. През 2003 г. той е кръстен един от австралийската GQ войнство на годината "за действащи.

Heath Ledger received "Best Actor of 2005" awards from both the New York Film Critics Circle and the San Francisco Film Critics Circle for his acclaimed performance in Brokeback Mountain, in which he plays Wyoming ranch hand Ennis Del Mar, who has a love affair with aspiring rodeo rider Jack Twist, played by Jake Gyllenhaal. Хийт Ledger получил "най-добра мъжка роля на 2005 г." и от двете награди на филмовите критици в Ню Йорк кръг и Сан Франциско филмовите критици кръг за неговата съпруга й. ефективност в Brokeback планина, в която той играе Уайоминг ферма за ръка Енис Дел Мар, които има връзка с любовта Родео-кандидатки за разговори Джак Twist, която играе Джейк Джиленхол. Heath Ledger also received a nomination for Golden Globe Best Actor in a Drama and a nomination for Academy Award for Best Actor for this performance. Хийт Ledger също получи номинация за Златен глобус най-добра мъжка роля в драма, както и номинация за "Оскар" за най-добра мъжка роля за това представяне.

In the New York Times review of the film, critic Stephen Holden wrote: В Ню Йорк Таймс преглед на филма, критик Стивън Holden написа:

"Both Mr. Ledger and Mr. Gyllenhaal make this anguished love story physically palpable. Mr. Ledger magically and mysteriously disappears beneath the skin of his lean, sinewy character. It is a screen performance, as good as the best of Marlon Brando and Sean Penn." "Както г-н и г-н Ledger Джиленхол направи тази anguished Любовна история физически palpable. Г-н Ledger magically и mysteriously изчезва под кожата на своя постно, sinewy характер. Тя е екрана, толкова добре, колкото и най-добрите от Шон и Марлон Брандо Пен. "

In another review in Rolling Stone, Peter Travers wrote: В друга жалба в Ролинг Стоун, Peter Travers написа:

"Ledger's magnificent performance is an acting miracle. He seems to tear it from his insides. Ledger doesn't just know how Ennis moves, speaks and listens; he knows how he breathes. To see him inhale the scent of a shirt hanging in Jack's closet is to take measure of the pain of love lost." "Ledger на величествената изпълнение е действащ чудо. Той сякаш сълзи тя от своя insides. Ledger не просто знаят как Ennis се движи, да говори и слуша, той знае как той диша. За да видите му инхалира на аромат на риза в обесване на Джак тоалетна е да се вземе мярка за болката на любовта загубени. "

Also in 2005, Heath Ledger played a fictionalized version of Giacomo Casanova in Casanova. Също така през 2005 г., Хийт Ledger изигра fictionalized версия на Джакомо Casanova в Casanova. The film, a romantic comedy which co-starred Sienna Miller, drew mixed reviews from critics and failed to find a significant audience among general moviegoers. Филмът, една романтична комедия, която съвместно със звезда Sienna Милър, привлякоха смесени отзиви от критиката и не успя да намери значителна аудитория, сред общо moviegoers. In 2006, Ledger was invited to join the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. През 2006 г., Ledger беше поканена да се присъедини към Motion Picture академия на изкуствата и науките. In 2007, he was one of six actors to portray different sides of singer Bob Dylan in the film I'm Not There. През 2007 г. той е един от шест участници, за да илюстрират различни страни на изпълнител Bob Dylan във филма не съм Има. Ledger played iconic comic book villain The Joker in The Dark Knight, the sequel to the 2005 film Batman Begins, opposite fellow I'm Not There star Christian Bale. Ledger изигра иконите комични книгата villain на Joker в мрака Кон, на sequel до 2005 филма Батман започва срещу колегите не съм Има звезда Кристиан Кл. The film is set to debut on July 18, 2008. Филмът е дебют на стаята до 18-ти юли 2008. The film The Imaginarium of Doctor Parnassus, in which he had been cast, was in production at the time of his death. Филмът на Imaginarium Доктор на Парнас, в който той е бил подадените е в производство по време на смъртта му.

Heath Ledger started a record company with singer Ben Harper. Хийт Ledger започна регистър дружество с певица Бен Harper. His first step in the music business was directing Harper's music video for "Morning Yearning". Неговата първа стъпка в музикалния бизнес е режисура Harper на музикални видео за "Сутрин копнежа". In 2006, Ledger directed three music videos: "Cause an Effect" and "Seduction Is Evil (She's Hot)" for Australian hip-hop artist N'fa, as well as "Morning Yearning" for Ben Harper. През 2006 г., Ledger, насочени три клипа: "Причина ефект" и "Seduction То Evil (She's Горещи)" за австралийската хип-хоп артист N'fa, както и "Сутрин копнежа" за Бен Harper.

In 2007, Heath Ledger spoke at a news conference at the Venice Film Festival about his desire to direct a music video set to the music of Nick Drake, even though he also said at the conference that such hopes had faded away. През 2007 г. Хийт Ledger Изказвания на пресконференция в Венеция филмов фестивал за желанието си да насочи музикален видеоклип е към музиката на Ник Дрейк, въпреки че той също така каза на конференцията, че тези надежди са faded веднага. It was found out after Ledger's death that he had, in his final days, created a music video for Nick Drake's 1974 song "Black Eyed Dog", one of the last songs recorded by Drake before his own suicide. Установено бе, след смъртта на Ledger, че е в крайната си дни, създал музиката за видеоклип на Ник Дрейк 1974 песен "Черно Eyed куче", една от последните песни, записани от Дрейк преди собственото си самоубийство. The black-and-white video, which has not been released to the public, shows the camera being turned on Ledger, who, at the end of the video, drowns in a bathtub. В черно-бяло видео, която не е била освободена за обществото, показва камерата се превърна в Ledger, които, в края на клипа, удавя в една вана.

Heath Ledger had a turbulent relationship with paparazzi photographers. Хийт Ledger имаше турбулентни отношения с paparazzi фотографи. It is alleged that he spat at and assaulted a photographer in Sydney in 2004, while a relative also is alleged to have spat on a photographer in 2005. Той твърди, че той е най-spat и нападнати един фотограф в Сидни през 2004 г., а също и роднина е да се твърди, spat на фотографа през 2005 година. Ledger strongly denied the accusation. Ledger категорично отказан достъп на обвинението. On January 13, 2006, several photographers retaliated, squirting Ledger with water pistols as he walked the red carpet for the Sydney premiere of Brokeback Mountain. На 13 януари 2006, няколко фотографи retaliated, squirting Ledger пистолети с вода, а той тръгна червените килим за Сидни премиера на Brokeback планина.

Ledger was also subject to criticism in the press following his performance on stage at the 2005 Screen Actors Guild Awards. Ledger също беше обект на критики в пресата след неговото представяне на сцената на 2005 екрана Актьори Гилдията награди. Ledger was seen giggling when presenting Brokeback Mountain as a nominee for Performance by a Cast in a Motion Picture. Ledger е бил видян giggling когато се представят Brokeback планина като кандидатът за изпълнение на ролите в Motion Picture. The Los Angeles Times described his behavior as "some kind of gay spoof." В Лос Анджелис Таймс ", описани му поведение като" някакъв вид гей изигравам. " Ledger later called the Times to explain that his actions were the result of stage fright, saying that he was only told he would be presenting the award minutes beforehand. Ledger по-късно наречен Times да обясни, че неговите действия са в резултат на сцената fright, казвайки, че той е казал, само той ще се представи при възлагане минути преди това. "I am so sorry and I apologize for my nervousness," Ledger told the newspaper. "Аз съм толкова жалък и аз се извинявам за моята нервност," Ledger казал на вестника.

Heath Ledger came under fire after he was quoted in January 2006 in Australia's Herald Sun as saying that West Virginia had banned Brokeback Mountain (which it had not). Хийт Ledger дойде при пожар след като той бе цитирана в януари 2006 г. в Австралия на Herald Sun, както казват, че Западна Вирджиния е забранено Brokeback Mountain (което не е). He also referred to the state as having had lynchings as recently as the 1980s. Той също така по-държавния като оказал lynchings, както неотдавна както е 1980. These statements have been roundly disputed by archivists and historians, who state that the last extra-legal public hanging in West Virginia occurred in 1931. Тези изявления са били roundly оспорва от archivists и историци, които заявяват, че последната екстра-правен обществени обесване в Западна Вирджиния настъпила през 1931.

From August 2002 to April 2004, Heath Ledger had a relationship with actress Naomi Watts, whom he met during the filming of Ned Kelly. От август 2002 г. до април 2004 г., Хийт Ledger имаше връзка с актрисата Naomi Watts, когото той се срещна по време на заснемане на Бандата на Кели. Previously, he had dated actresses Lisa Zane and Heather Graham. Преди това той е датирана актриси Лиза Zane и Хедър Греъм.

Ledger was engaged to actress Michelle Williams, whom he met on the set of Brokeback Mountain. Ledger бил назначен за актрисата Мишел Уилямс, когото той се срещна на множеството на Brokeback планина. Their daughter, Matilda Rose, was born on October 28, 2005 in New York City. Тяхната дъщеря, Matilda роза, е роден на 28-ми октомври 2005 г в Ню Йорк. The child's godparents are Ledger's Brokeback costar Jake Gyllenhaal and Williams' Dawson's Creek castmate Busy Phillips. На детето godparents са Ledger на Brokeback costar Джейк Джиленхол и Уилямс "Доусън Крийк castmate Зает / а на Филипс. Ledger and his family divided their time between Brooklyn, Los Angeles, and Sydney. Ledger и неговото семейство разделя времето си между Бруклин, Лос Анджелис, и Сидни. Ledger sold his Australian residence in Bronte, New South Wales, for A$7 million. Ledger, продавани на австралийския си пребиваване в Бронте, Нов Южен Уелс, за 7 милиона щатски долара.

In August 2007, Us Weekly reported that Ledger and Williams ended their relationship because of their busy schedules. През август 2007 г., с нас Седмичен съобщи, че Ledger и Уилямс, приключила на връзката им, защото им зает планове. Neither Ledger nor Williams confirmed the rumor at that time. Нито Ledger, нито Уилямс потвърди слух по това време. In September, 2007, Williams' father, Larry, confirmed to Sydney Daily Telegraph that Ledger and Williams had indeed split. През септември, 2007, Уилямс "баща, Лари, за да потвърди, Сидни ден Телеграфна че Ledger и Уилямс са наистина разделени.

In early 2008, Heath Ledger was reported to have been seeing model Gemma Ward after media articles linked the two together at end of 2007 holiday celebrations. В началото на 2008 г., Хийт Ledger беше докладвано, че са били тъй като модел Джема Уорд след като медиите на двете статии, свързани заедно в края на 2007 ваканционни тържества.

Heath Ledger was found dead in his fourth-floor apartment at 421 Broome Street in the SoHo neighborhood of New York City on January 22, 2008. Хийт Ledger беше намерен мъртъв в своето четвъртия етаж в апартамент 421 Broome Street в Сохо квартал на Ню Йорк На 22 януари 2008. He was found at 3:26 pm EST by a housekeeper and a massage therapist, who entered the bedroom to find him face down, naked, and unconscious at the foot of his bed with sleeping pills on a nearby night table. Той е бил намерен в 3:26 ч. et с housekeeper и масажен терапевт, които влезли в спалня, за да го намери лицето надолу, голи, и в безсъзнание, в подножието на неговото легло с приспивателни по лесно вечер таблица. Police said that they also found prescription medication in the bathroom and that there were "no obvious signs" of suicide, nor did they suspect foul play. Полицията заяви, че те също предписание медикаменти намерени в банята и че са налице "не очевидни признаци" за самоубийство, нито пък те подозират справи играят.

On January 23, 2008 Heath Ledger's parents and sister—who learned of his death from a radio broadcast—appeared outside Ledger's mother's house in Applecross, a riverside Perth suburb, and read a short statement to the media: На 23-ти януари 2008 Хийт Ledger родителите и сестра-които научих за смъртта му от едно радио предаване-видно извън Ledger на майката къща в Applecross, и крайречни Пърт предградие, и прочете кратко изявление за медиите:

"We, Heath's family, confirm the very tragic, untimely and accidental passing of our dearly loved son, brother and doting father of Matilda, who was found in a peaceful sleep in his New York apartment by his housekeeper at 3:30 pm [New York Time]. We would like to thank our friends and everyone around the world for their kind wishes at this time. Heath has touched so many people on so many different levels during his short life, but few had the pleasure to truly know him. He was a down-to-earth, generous, kind-hearted, life-loving and unselfish individual who was an extreme inspiration to many. Please now respect our family's need to grieve and come to terms with our loss privately." "Ние, Хийт семейството, потвърди много трагична, ненавременни и случайно минаващи от нашите най-висока цена син, брат и баща doting на Matilda, които се намират в мирно в съня си апартамент в Ню Йорк от неговия housekeeper в 3:30 ч. [Ново Време Йорк]. Бихме искали да благодарим на нашите приятели и всички по света за тяхното вид желание в този момент. Хийт е засегнат толкова много хора по толкова много различни нива, през време на краткия си живот, но малцина са имали удоволствието да го знам наистина. Бил е предвидена за земята, щедри, вид страхливци, живот, любов и unselfish индивидуални които е изключително вдъхновение за много. Моля сега нашите отношение на семейството трябва да grieve и влезе в съответствие с нашата загуба частна. "

In reaction to Heath Ledger's death, former partner Michelle Williams was reported as saying that she was "devastated" at the loss and had boarded a plane to New York City. В реакция на Хийт Ledger на смърт, бившият партньор Мишел Уилямс беше докладвано, както казват, че тя е "смазан" на загуба и е на борда на самолет до Ню Йорк. Australian Prime Minister Kevin Rudd released a statement saying, "It was with great sadness that I have learned of the passing of Heath Ledger... It is tragic that we have lost one of our nation's finest actors in the prime of his life." Австралийския министър-председател Кевин червеноперка освобождава декларация казва, "Той е с голяма тъга научихме, че съм от преминаването на Хийт Ledger ... Тя е трагична, че сме загубили някой от нашите държава-добрите участници в премиер на живота си."

User Avatar
User Avatar

User Avatar

Визитна картичка

Име:heat ledger

Създаден: понеделник, 23 юни 2008

Членове: 7

Описание: R.I.P

Модератор(и): pepinceto88

Галерия
Членове