Бис.БГ

по темите тук
| Вход | Влез чрез Фейсбук
User Avatar
Да се обединим срещу свалянето на кабелите от страна на Столична община с цеп подпомагане на монополиста БТК. Кабелите трябва да са под земята, но общината трябва да предостави на телекомуникационните оператори каналната мрежа безвъзмездно, както на БТК и както гласи закона, а именно:

На основание член 296, вр. чл. 295, ал.7 от Закона за електронните съобщения - инфо

Гражданите на София трябва да знаят, че не доставчиците са проблемът както общината афишира, а самата тя.

За това подготвяме протест срещу акцията по свалянето на кабелите.

Столична община трябва да предостави на всички оператори шахтите и след това да даде срок за вкарването им под земя.

Всеки, които подкрепя инициативата и иска да участва да сложи тази снимка на сайта си!!!

Цитат - Оскар Уайлд - Не е страшно, че грешим. Страшното е, че повтаряме грешките си.

Чл. 296. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) При подаване на заявление от предприятие, осъществяващо обществени електронни съобщения, органите или лицата, които стопанисват техническата инфраструктура, в 14-дневен срок от получаване на заявлението обявяват намерението си да предоставят право на ползване върху техническата инфраструктура на страницата си в интернет и в национален всекидневник или по друг подходящ начин, като определят 30-дневен срок за подаване на заявления от заинтересовани лица.

Чл. 295. (1) Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, имат право на специално ползване по смисъла на Закона за пътищата и/или на право на ползване на линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, газоснабдяването, хидромелиорациите по смисъла на § 5, т. 31 от Закона за устройство на територията, включително техните сервитутни зони, на водни и напоителни съоръжения и естествени водни басейни - публична собственост.

(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Използването на мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти - публична общинска собственост, за прокарване, преминаване и поддържане на електронни съобщителни мрежи на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, е безвъзмездно.

Добави своя коментар:Настроение: